Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou

Za pouhé 2 měsíce zvládlo naše středisko 2112 pod taktovkou vedoucího zakázky Miloše Růži obnovu technologie stávajících světelných signalizačních zařízení (SSZ) na křižovatkách a přechodech pro chodce ve Žďáře nad Sázavou. Dosluhující zařízení bylo demontováno a nahrazeno novým. Jednalo se celkem o obnovu 5 SSZ  v celkové hodnotě více než 10,7 mil. Kč.

Naši pracovníci v termínu 27. 4. – 28. 6. 2020 prováděli v rámci realizace veškeré montáže na pěti SSZ a zároveň se podíleli na společné montáži a zapojení řadičů RS4 se společností Cross. Jednalo se o vůbec první takto společně realizovanou zakázku. Vzhledem k požadavku investora, byla celá zakázka realizována za plného provozu.

Průběh zakázky

Před samotnou obnovou jednotlivých SSZ byla z naší strany zrealizována provizorní světelná signalizace, která byla v provozu po celou dobu realizace tak, aby byl zajištěn komfort pro koncové uživatele, zejména pro chodce přecházející frekventovanou silnici 1/37.

Provizorní světelná signalizace

Provizorní světelná signalizace

Na dotčených křižovatkách a přechodech pro chodce došlo ke kompletní obnově technologie stávajících SSZ, zejména z důvodu jejich morální i fyzické zastaralosti, a také z důvodu požadavku investora na sjednocení technologie v celém městě.

Řadič RS4

Řadič RS4

Na všech křižovatkách byla provedena výměna:

  • řadiče,
  • stožárů,
  • kabeláže,
  • LED návěstidel
  • a chodeckých tlačítek.

Bylo přistoupeno k obnově vozidlových detektorů, nově jsou křižovatky také vybaveny videodetekcí a preferencí MHD, která může být výhledově vybavena také preferencí IZS.
Celkem byl systém preference instalován do 10 vozidel městské hromadné dopravy (autobusů dopravního podniku).

Co je preference MHD?

Samotný systém preference je založen na automatické (bez zásahu řidiče) bezdrátové komunikaci mezi vozidlem MHD a řadičem SSZ, kde se vozidlo MHD přihlašuje do řadiče SSZ svou linkou a zpožděním, a řadič SSZ tak může reagovat úpravou řízení (např. prodloužením délky signálu „volno“ apod.)

Obnovená technologie SSZ včetně videodetekce a preference MHD

Obnovená technologie SSZ včetně videodetekce a preference MHD

Hlavní přínos zakázky

Stávající křižovatky a přechody, které jsou řízeny pomocí SSZ, jsou připraveny i pro datové připojení na centrální řídící systém – ústřednu (v rámci platformy Smartcity). Toto připojení umožňuje zejména dohled a dálkovou správu SSZ, např. monitoring poruch, změny nastavení pomocí vzdáleného přístupu apod. Zároveň je již v rámci realizace umožněn vzdálený přístup do řadičů vybrané servisní organizaci pro zajištění plnohodnotné vzdálené správy SSZ. Výhledově je možné rozšíření o další aplikace. Zakázka zahrnovala také úpravu spočívající v předláždění stávajících bezbariérových přechodů včetně hmatových prvků pro nevidomé tak, aby byly splněny požadavky a vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Obnovená technologie SSZ včetně videodetekce a preference MHD

Obnovená technologie SSZ včetně videodetekce a preference MHD

Realizace díla byla provedena ve stanoveném termínu s výsledkem spokojenosti investora. Zároveň je se zákazníkem sjednána servisní smlouva a v současné chvíli probíhají jednání nad dalším rozšířením této moderní technologie!