ELTODO soutěž na Facebooku

Rádi tipujete? Anebo radši počítáte?

Tak schválně, kolik lamp veřejného osvětlení se nachází ve vyznačeném prostoru na Karlově mostě?

  1. 4
  2. 24
  3. 14

Dejte „to se mi líbí“ naší stránce a vaši odpověď  napište do komentářů a 3 z vás vybereme! Pravidla soutěže naleznete níže. A o co vlastně hrajeme? 1 x registrace na pražský ½ maraton a 2 x power banka.

Pravidla soutěže

1. POŘADATEL

Společnost ELTODO, a. s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČ: 45274517,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1573, dnem zápisu 6. 5. 1992., (dále jen „pořadatel“).

2. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Soutěž probíhá na základě jednoho soutěžního kola ode dne 26.2 2015 od zveřejnění na Facebooku do 4. 3 2016 23:59. Soutěže se uživatel (dále jen „soutěžící“) zúčastní tak, že vloží svůj tip do komentáře pod soutěžním příspěvkem na Facebooku.

3. VÝBĚR VÝHERCE

Výhercem se stane 5 soutěžících, kteří budou po skončení soutěže určeni pořadatelem pomocí stanovené mechaniky. Mechanika je následující: Vyhrávají první 3 nejbližší tipy. V případě stejného tipu vyhrává autor komentáře vloženého dříve. Na úpravu komentáře po konci soutěže nebude brán zřetel.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

3.1 SOUTĚŽNÍ VÝZVA

Kolik lamp veřejného osvětlení napočítáte na Karlově mostě?

4. ODMĚNY V SOUTĚŽI

Výhrou v soutěži je:

1. Místo – registrace na pražský ½ maraton

2. Místo – power banka

3. Místo – power banka

Výherci pořadatel zašle e-mail (po jeho vyžádání přes komentář na Facebooku pod jeho příspěvkem) s informacemi o výhře a způsobu předání nejpozději do 3 týdnů od skončení soutěže, a to na e-mailovou adresu nebo na profil na sociální síti, ze které byla odeslána soutěžní odpověď. Pokud výherce neodpoví do 20 dnů, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výhercům předána po domluvě osobně nebo prostřednictvím České pošty.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail zaslaný pořadatelem nebo Facebook status oznamující jeho výhru a další postup. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel e-mail od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen (příkladem může být např. odeslání soutěžního emailu z více emailových adres nebo uvedení nepravého jména a příjmení v emailu); to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Ze soutěže budou vyřazeny emaily, které jsou vulgární. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele i třetích osob – partnerů pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. V Praze, dne 26. 2.2016