Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. se bude starat o světelnou dop. signalizaci v Praze

Praha, 1. února 2007: Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. (EDS), společný podnik firem Siemens s.r.o. a ELTODO EG, a.s., dnes podepsala s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) smlouvu o údržbě, obnově a dodávkách zařízení pro řízení dopravy v metropoli. Smlouva byla uzavřena na 15 let, její hodnota činí 4,4 miliardy korun a hlavními subdodavateli společnosti EDS jsou firmy Signalbau Huber CZ, s.r.o. a AŽD Praha s.r.o.
Předmětem smlouvy mezi TSK a EDS je jak výstavba nových a postupná modernizace stávajících světelných signalizačních zařízení, tak jejich průběžná údržba a servis. Do deseti let od podpisu smlouvy by se měl počet křižovatek řízených světelnou signalizací zvýšit z dosavadních 474 na sedm set. Součástí kontraktu je dále modernizace stávajících a výstavba nových oblastních dopravních řídících ústředen a koordinačních kabelů.
 
V současné době je řízení dopravy v Praze rozděleno do deseti oblastí. Pouze pět z nich je však vybaveno dopravní ústřednou a tedy jen těchto pět oblastí je připojeno na Hlavní dopravní řídící ústřednu. Do roku 2010 bude postaveno pět nových dopravních ústředen a pět stávajících ústředen bude v průběhu realizace projektu rekonstruováno.
 
Modernizace signalizačních a řídících zařízení je koncipována tak, aby byla kompatibilní s dosud instalovanou technologií na celém území hlavního města a bude navazovat na stávající systémy řízení. Například bude moci být i nadále využíván již na některých křižovatkách instalovaný systém aktivní preference vozidel městské hromadné dopravy, který přispívá k plynulosti přepravy cestující veřejnosti a snížení exhalací v případě autobusů MHD.
 
Modernizace signalizačních zařízení přinese celkové zlepšení systému řízení a regulace dopravy v Praze. V průběhu plnění smlouvy lze očekávat především následující zlepšení:
 
1. Zvýší se spolehlivost zařízení – V Praze dnes dochází v průměru k osmnácti poruchám na jedné křižovatce za rok, v některých městech v zahraničí jsou to jen 2,5 – 3 poruchy za rok. Tento nepříznivý stav bude odstraněn využitím nových kompatibilních technologií, zejména modernizovaných řadičů (tj. počítačů, řídících zapínání jednotlivých signálů na křižovatce) a světelných návěstidel s využitím novějších typů žárovek s vyšší životností a spolehlivostí, resp. návěstidel s technologií LED na nově vybudovaných křižovatkách. Další snížení počtu poruch přinese i nový způsob organizace servisních prací s důrazem na předcházení vzniku poruch na zařízeních.
 
2. Urychlí se odstraňování poruch – V současné době je naHlavní dopravní řídící ústřednu různým způsoben napojeno přibližně 290 křižovatek. Pouze u těchto křižovatek jsou k dispozici informace o poruše signalizačního zařízení (řadič, žárovka apod.) v rozsahu podle způsobu připojení. Ve všech ostatních případech poruch světelné signalizace na křižovatkách nezbývá než čekat na telefonické nahlášení poruchy na Centrální dispečink Eltodo. Na tento dispečink s nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou službou může poruchu oznámit kdokoliv, a to na bezplatnou telefonní linku 800 101 109. Na stejnou linku jsou občané zvyklí hlásit i poruchy veřejného osvětlení. Napojením všech křižovatek do systému budou přesné informace o případných poruchách a jejich charakteru k dispozici okamžitě, což zkrátí dobu potřebnou k odstraňování poruch a tím tedy i dobu, kdy je z důvodu poruchy signalizace na křižovatce v nečinnosti.
 
3. Zvýší se plynulost dopravy – V rámci modernizace bude zaváděn systém umožňující regulaci dopravy na křižovatkách jednotlivých oblastí v závislosti na okamžité dopravní situaci pomocí tzv. plošné, dopravně závislé volby signálních plánů. Tento systém umožňuje regulovat jednotlivé křižovatky v závislosti na aktuální dopravní zátěži tak, aby byla v určité oblasti zvýšena průjezdnost. Předpokládá se, že přibližně 450 křižovatek z celkového počtu 700 bude napojeno na tento automatický regulační systém. Většina světelných signalizačních zařízení bude rovněž pracovat v takzvaném lokálním dynamickém režimu, který výrazně zvyšuje průjezdnost jednotlivých křižovatek. Tento režim umožňuje například automatické prodlužování intervalu „zelené“ ve směru kolony vozidel nebo automatickou volbu „zelené“ z vedlejšího směru v případě příjezdu vozidla ke křižovatce.
 
Kontakty:
Jan Rafaj
tiskový mluvčí skupiny ELTODO
 
Tel.: + 420 261 343 748