Tisková zpráva města Košice a společnosti VEROS

Dohoda o veřejném osvětlení
Košice, 1. 10. 2007: Město Košice a společnost VEROS podepsaly dohodu o narovnání vztahů a závazků mezi městem a firmou. Dohoda úspěšně řeší všechny vzniklé spory a vytváří prostor pro další rozvoj veřejného osvětlení ve městě. Dohoda má podobu dodatku k původní smlouvě z roku 2002.
Primátor Košic František Knapík k dosažené dohodě řekl: „Verím, že tento dodatok k zmluve vyrieši nahromadené problémy i nejasnosti a dá výraznú bodku za doterajším procesom. Som rád, že aj po zložitých rokovaniach sa riešenie našlo a ukončilo tak zbytočné plytvanie finančných prostriedkov vynakladaných na súdy a právnikov. Našli sme deliacu hranicu a dohodli sa na konkrétnych číslach. Máme záujem postupovať tak, aby naše vzťahy boli jasné a obojstranne vyvážené. Chceme, aby verejné osvetlenie bolo funkčné  a vizuálne zaujímavé, a tiež  aby bolo aj dobrou vizitkou mesta.“
Na původní smlouvě městu nejvíce vadilo, že nemá dostatečnou kontrolu nad plněním plánu obnovy veřejného osvětlení, nad pracemi spojenými s jeho údržbou a že nemá mechanizmy, jak si tuto kontrolu a případnou nápravu vynutit. Město bylo dále nespokojeno se způsobem kalkulace ceny, jakou společnost VEROS městu účtovala. Některé body smlouvy dále umožňovaly dvojí výklad a staly se předmětem sporů.
Výsledná dohoda mezi městem a společností VEROS obsahuje tyto hlavní změny a ustanovení:
           Nový způsob výpočtu ceny – město bude platit paušální roční částku za údržbu a opravy veřejného osvětlení ve výši 39 milionů korun plus náklady na elektřinu, které budou přefakturovány ve skutečné výši (předpokládá se cca 34 milionů). Touto dohodou se snížila celková cena, kterou město zaplatí za rok 2007, ze 79 na 73 milionů korun včetně DPH.
           Cena za údržbu a opravy bude v příštích letech navyšována o inflaci a také v případě, že se zvýší počet světelných bodů veřejného osvětlení.
           Ohledně dlužné částky se obě strany dohodly, že z požadovaných 54 milionů Sk město uhradí 39 milionů Sk a že dohodou ukončí všechny soudní spory.
           Byla nově zpracována koncepce obnovy a údržby VO a město každý měsíc obdrží informaci o jejím průběžném plnění.
           Nově byla upravena ustanovení smlouvy o předčasném ukončení spolupráce. Toto nové ustanovení lépe a přesně upravuje vzájemné vyrovnání při vypovězení smlouvy a je pro obě strany přijatelné.
 
K úspěšnému dokončení jednání mezi městem a společností VEREOS přispělo i zjednodušení vlastnické struktury společnosti Elektrovod-Osvetlenie, majitele společnosti VEROS. K 29. 8. 2007 zvýšila skupina Eltodo svůj podíl ve společnosti Elektrovod-Osvetlenie z 50 na 100 %, když společnost Eltodo-Citelum odkoupila podíl ve VEROSu od společnosti Elektrovod Holding. Elektrovod-Osvetlenie byl současně přejmenován na Eltodo-Osvetlenie. Novým ředitelem společnosti Eltodo-Osvetlenie se stal Ing. Pavel Sněhota, který ve společnosti Eltodo-Citelum zastával funkci zástupce obchodního ředitele.
Prezident společnosti Eltodo EG Libor Hájek změnu vlastníka zdůvodnil následovně: „Na naší zakázce pro město Košice nám velmi záleží, a proto jsme chtěli mít veškeré pravomoci, abychom s vedením města mohli dospět k dohodě. To se nyní podařilo. Věřím, že město bude nyní stejně spokojené jako desítky měst v České republice, kde se naše společnost o veřejné osvětlení stará.“
Podpisem dodatku ke smlouvě společnost VEROS zahájila podle schváleného plánu opět údržbu, prevenci, obnovu a opravy veřejného osvětlení v plném rozsahu. Postupně budou natřeny sloupy veřejného osvětlení, budou měněny dožilé sloupy veřejného osvětlení a bude provedena obnova zastaralých technických součástí veřejného osvětlení včetně obnovy poruchových částí zemní kabelové sítě. Vadné kabely v těchto lokalitách byly doposud nahrazovány kabely vedoucími mezi sloupy veřejného osvětlení vzduchem.
Kromě toho již byl zahájen program preventivní péče, který sníží množství poruch na veřejném osvětlení a prodlouží jeho životnost.
 
 
Skupina ELTODO
Skupina společností Eltodo, kterou zastřešuje mateřská společnost Eltodo EG, a.s., patří již patnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým a developerským společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy a veřejného osvětlení. Obrat společností skupiny Eltodo v roce 2006 přesáhl 3 mld. Kč. Skupina zaměstnává 800 lidí. Největší podíl na obratu skupiny mají společnosti Eltodo EG, a.s., Eltodo-Citelum, s.r.o., a Eltodo dopravní systémy s.r.o.
Společnost Eltodo-Osvetlenie vlastní z 50 % společnost Eltodo EG a z 50 % společnost Eltodo-Citelum.
Eltodo-Citelum, s.r.o. je společným podnikem Eltodo EG, a.s. a francouzské společnosti Citelum, a.s. Zabývá se přenesenou správou veřejného osvětlení a tuto službu zajišťuje ve více než 100 městech a obcích v České republice. Například v Praze, Českých Budějovicích, Liberci a v Ústí nad Labem.
 
Pro více informací kontaktujte:
Mgr. Jana Geročová                                                Ing. Pavel Sněhota
mail: gerocova@kosice.cz                                        mail: snehota@elvo.sk
tel.: 556419401                                                          tel.: 905920872