Vyjádření společnosti Eltodo-Citelum k jednání zastupitelstva města Liberce

Liberec, 28. dubna 2014: Zastupitelstvo města Liberce na svém jednání minulý týden projednalo odmítnutí návrhu dohody mezi společností Eltodo-Citelum a městem o vypořádání vzájemných sporů a pokračování ve spolupráci. Dohodu vypracovaly expertní týmy obou stran. Podle společnosti Eltodo je přístup města zmatený, nepochopitelný a škodí oběma stranám.

„Je nám líto, že Rada města a následně i zastupitelstvo dohodu o narovnání neschválilo. Jsme si vědomi, že soudní spor škodí oběma stranám, a že jeho konec je v nedohlednu. Proto jsme v poslední době intenzivně jednali s městem a snažili se dosáhnout dohody o narovnání. Předložili jsme městu velmi vstřícné návrhy a akceptovali jsme většinu návrhů města. Souhlasili jsme s vynětím některých činností ze smlouvy a jejich přenesením zpět na město, souhlasili jsme s tím, že město si bude elektřinu nakupovat samo, a souhlasili jsme s omezením některých činností ve správě veřejného osvětlení a také jsme předložili novou kalkulaci ceny za správu a údržbu. Těžko můžeme městu nabídnout větší ústupky,“ řekl Vítězslav Chmelík, generální ředitel společnosti Eltodo-Citelum, a dodal: „Zástupci města avizovali zájem o dohodu, ustavili vyjednávací tým, angažovali právníky a výsledkem veškerého tohoto úsilí je informace zastupitelstvu, která komentuje text návrhu dohody zcela v rozporu s realitou. Působí, jako by  Eltodo-Citelum předkládalo neakceptovatelné podmínky a nesmyslné návrhy. Informace, které byly předloženy Radou města zastupitelům, jsou hrubě zkreslené a neposkytují pravdivý obraz ani o průběhu jednání o podmínkách dohody, ani o jeho výsledku. Působí to tak, že celé jednání o mimosoudním narovnání mezi naší společností a městem Liberec mělo zástupcům města poskytnout alibi, že se situaci snažili řešit, ale že se to nepodařilo – a vinu za tento nezdar přenést na naši společnost. To považuji za krajně neseriózní.“

Podle Vítězslava Chmelíka jsou vyjádření, která v průběhu jednání zastupitelům dávali právníci zastupující město Liberec ve sporu s Eltodem, irelevantní, protože právníci neřeknou veřejně nic, co by mohlo Eltodu u soudu pomoci. To dokazuje i vyjádření o tom, „že se pořádně neví, kdo dodává Liberci elektřinu“ pro veřejné osvětlení. „Pro město jsme ji nakoupili my a dodává ji ČEZ. Městu jsou k dispozici všechny příslušné dokumenty, které to dokazují, včetně vyjádření ČEZ,“ dodává Vítězslav Chmelík.

Nicméně chování právníků je na rozdíl od města podle Vítězslava Chmelíka alespoň pochopitelné. „Kličkování právníků lze pochopit, ale že totéž dělají představitelé města, kteří deklarují snahu nalézt možnost mimosoudní dohody, je nepochopitelné. Kdybychom se chovali stejně, tak je Liberec už dávno potmě,“ řekl Vítězslav Chmelík.

 

Historie zakázky:

 • Eltodo-Citelum vyhrálo výběrové řízení na modernizaci, rozvoj, správu a údržbu veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace v roce 2006.
 • smlouva byla uzavřena na 15 let
 • Eltodo-Citelum se zavázalo investovat do modernizace 169 milionů korun, 112 do veřejného osvětlení, 57 do dopravních systémů
 • Eltodo-Citelum souhlasilo s žádostí města o odklad splácení těchto investic o 4 roky (2006 až 2010 – důvodem byla špatná finanční situace města, která se měla zlepšit po uskutečnění mistrovství světa v klasickém lyžování) a také se sníženou cenou za správu a údržbu během prvních 4 let
 • do konce roku 2011 Eltodo-Citelum investovalo do modernizace 112 milionů korun
 • město začalo platit plné částky za správu a údržbu a splácet investici v srpnu 2010
 • 22. 5. 2012 odstoupilo město Liberec od smlouvy s Eltodo-Citelum s účinností k 31. 12. 2012
 • 17. 8. 2012 podává Eltodo-Citelum určovací žalobu k Okresnímu soudu v Liberci
 • 31. 12. 2012 město Liberec podruhé odstupuje od smlouvy s Eltodo-Citelum (pravděpodobně z důvodu nejistoty o právní relevanci prvního odstoupení)
 • Eltodo-Citelum neuznává odstoupení od smlouvy a i po 31. 12. 2012 plní závazky ze smlouvy s městem Liberec v maximální možné míře. Město Liberec za období únor až prosinec roku 2013 nezaplatilo ani za služby, ani za dodanou elektřinu, v tomto pokračuje i v roce 2014
 • 6. 3. 2014 se konalo první jednání k věci u Okresního soudu v Liberci

 

Kontakt:

Richard Štrégl, tel.: 602 203 236, stregl@qanda.cz