Témata bakalářských a diplomových prací

Úvod

  • Témata jsou rozdělena podle rámcového zaměření
  • Práce mohou být bakalářské, diplomové, ale i disertační práce
  • Vybrané práce je možné zpracovávat i v rámci stáže
  • Práce může být zadána i individuálně a to i jako primárně ne technická se za měřením i na humanitní oblasti či ekonomické oblasti
  • Práce jsou zaměřeny na inženýrské a přírodovědní vědy (strojní, elektro, stavební, dopravní, matematické, fyzikálně inženýrské, inženýrská informatiky, kybernetika apod.)
  • Práce a konkrétní téma bude vždy přesně určeno včetně konzultanta či vedoucího práce pro řešení daného úkolu

Rámcová témata zaměřená:

Doprava

  • Řízení dopravy v intravilánu a extravilánu
  • Aplikace pro řídicí systémy – programování PLC
  • Návrhy HW řídicí jednotky pro zobrazovací zařízení
  • SW aplikace pro GIS nadstavby
  • Projekty řešení v dopravě včetně konkrétních návrhů, výpočtů a popisů
  • Programování virtuálních nadstaveb nad řídicími jednotkami
  • Návrh vizualizací pro průmyslová řešení
  • Konstrukční řešení nadstaveb pro vozidla
  • Programování komunikačních rozhraní pro řídicí systémy, kooperativní systémy apod.
  • Železniční řízení a komunikace se silniční dopravou
  • Kyberbezběčnost v dopravě
  • Návrhy a ověřování algoritmů řízení

Veřejné osvětlení

  • Diagnostika a posuzování deformace stožárů VO při nehodě
  • Návrh pojistné metodiky při pádu stožáru VO
  • Dynamická regulace a její aplikace
  • Řešení pasportů v GIS aplikacích

Energetika

  • Úspory v návrhu veřejného osvětlení
  • Diagnostika pro energeticky aktivní domy
  • Elektromobilitě – využití pro úspory
  • Malé zdroje energie
  • Smartgrid
  • Ostrovní systémy

ICT

  • Využití sítí pro bezpečný přenos dat v dopravě
  • Programování aplikací pro řízení pohybu dronů
  • Varovné informační systémy

Průmysl

  • Vizualizace systémů řízení procesů
  • Databázové systémy pro mobilní řídicí procesy
  • Programování mobilních aplikací s návazností na řídicí proces a jeho kontrolu
  • Rozpoznávání obrazu pro detekci předmětů
  • Návrhy optických prvků pro informování o procesu

Smart city

  • Návrh smart řešení ve vybraném krajském městě, včetně business case
  • Návrh architektury pro software spravující Smart city
  • SW aplikace pro Smart city
  • Smart cities a bezpečnost dat
  • Mobilní aplikace pro Smart city – tvorba SW
  • Tvorba SW pro analýzu přínosu (finančního) jednotlivých smart řešení
  • Analýza spokojenosti obyvatel – tvorba SW (rozhraní pro dotazníkové šetření, databáze, reporty)
  • Přínosy smart řešení pro společnost (zvolte oblast – doprava, osvětlení, bezpečnost, energetika, ekologie, budovy, IT, zdravotnictví, vzdělávání – a pokuste se kvantifikovat)
  • Smart řešení – která dávají ekonomicky smysl a která ne? Kvantifikujte

 

Konkretizovaná a rozšířená témata

  • Aplikace v kooperativních systémech
  • Predikce u tunelových systémů
  • Aplikace ve Smartcity – konkrétní řešení a návrhy
  • Využití průmyslu 4.0 v ITS
  • Realizace detekce a měření v sítích Sigfox a LoRa – využití pro řízení
  • Aplikace IQRF pro dynamické regulace VO