Etický kodex

Etický kodex vyjadřuje odhodlání společností koncernu ELTODO a jejich zaměstnanců vykonávat svou činnost s maximální profesionalitou, v souladu s platnou a účinnou legislativou a s plným respektem k etickým standardům, spoluvytvářejícím firemní kulturu moderní obchodní společnosti. Formuluje základní principy chování všech entit podílejících se na činnosti koncernu ELTODO, a je tak spolu s Kodexem CCP klíčovým dokumentem CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMU KONCERNU ELTODO.

Etický kodex