Obnova transformovny Kolín Západ

Sdružení společností ELTODO, a.s., SPIE Elektrovod, a. s. (dříve SAG Elektrovod, a.s.) a Kyiv energy construction company LLC úspěšně realizovalo zakázku na obnovu transformovny pro společnost ČEZ Distribuce a.s.. Dne 16. 12. 2019 vydal Stavební úřad v Kolíně Kolaudační souhlas s užíváním stavby TR Kolín západ. Téhož dne bylo také celé dílo úspěšně předáno investorovi do užívání.

POPIS STAVBY

Transformovna TR Kolín západ 110/22kV se nachází v katastrálním území Kolín na západním okraji města a slouží k distribuci elektrické energie v přilehlé oblasti. „Rozvodna byla vybudována v šedesátých letech minulého století a technologické zařízení, kterým disponovala, pocházelo ze stejné doby. Portály, stání transformátorů a konstrukce R 110kV betonové povahy začaly projevovat známky stáří a vznikající praskliny a koroze ocelových částí již nepředpokládala životnost delší než 10 let. Budova společných prostor s kobkovou rozvodnou 22kV byla rovněž ve velmi špatném stavu se vzrůstajícími náklady na údržbu“, uvádí ke stavu rozvodny před rekonstrukcí Ing. Tomáš Horáček, který měl zakázku za obchodní úsek společnosti ELTODO na starosti. Obnova transformovny byla tedy nevyhnutelná a to nejen z hlediska samotného stáří, ale také proto, že se jednalo o jednu z posledních transformoven se stálou obsluhou ve Středních Čechách.

REALIZACE

Řízení a provádění realizačních prací spadající do kompetencí společností ELTODO a Kyiv energy construction company LLC byla zajištěna naší dceřinou společností Energovod CZ, a.s., která v zakázce vystupovala jako subdodavatel.

„Během samotné rekonstrukce bylo zapotřebí udržet chod rozvodny v provozu, nahradit veškeré technologicko-provozní zařízení a vystavět nové stavební objekty. Proto probíhala rekonstrukce v etapách. Součástí stavebního objektu byly nejen stavební práce, ale také demolice a demontáž stávajících zařízení. Jednalo se zejména o demolici a demontáž stávající ocelové konstrukce rozvodny R110kV, kabelových kanálů, stání transformátorů, vnitřních areálových komunikací, zpevněných ploch a sítí technické infrastruktury, které jsou napojeny na budovu společných provozu. V rámci demoličních prací bylo odstraněno také provozní a venkovní oplocení“, popisuje úskalí realizačních prací ředitel divize Energetika společnosti Energovod CZ, a.s., Ing. Miroslav Prokeš.

Prvním realizačním krokem byla výstavba provizorní přístupové komunikace, oplocení staveniště, nové zařízení staveniště a nový vrt studny pro dočasné zásobování vodou. Dále byla vybudována dvě nová krytá stanoviště pro transformátory 110/22kV o výkonu 2 x 63MVA a vystavěna venkovní nekrytá rozvodna 110kV v návaznosti na dispoziční uspořádání technologických zařízení umístěných v rozvodně. Do transformovny TR Kolín západ nebyla přivedena optická síť, tudíž její připojení bylo také součástí realizačních prací této zakázky. Součástí stavebních prací bylo také vybudování nového venkovního osvětlení areálu transformovny a nového oplocení. Zemní práce zahrnovaly položení VN a NN kabeláže, které navazují na kabelovody a do samotných transformátorů.

Demolice budovy společných provozů byla provedena v konečné fázi rekonstrukce z důvodu potřeby zachování jejího chodu. Nová budova společných provozů je zděná budova s jedním nadzemním podlažím a kabelovým prostorem. Vzhledem k bezobslužnému provozu není počítáno s trvalým výskytem personálu. Jednotlivé technologické místnosti tvoří samostatné požární úseky, oddělované protipožárními dveřmi a přepážkami. Dálkový dohled je nově prostřednictvím nového řídicího systému ze vzdáleného pracoviště Karlov.

Přes veškeré komplikace způsobené prodloužením stavby, upřesňováním dodávek materiálů a možností vypínání transformátorů, se nakonec vše podařilo  stihnout ve stanoveném termínu prodloužení a dne 16. 12. 2019 se úspěšně dílo předalo investorovi ČEZ Distribuce, a.s. do užívání.

Obrázek 1 – Původní / nový transformátor 110/22 kV

Obrázek 2 – Původní / nová budova společných provozů (BSP)

Obrázek 3 – Původní / nová venkovní rozvodna VVN 110 kV

Obrázek 4 – Původní / nová rozvodna 22 kV