Parkovací zóny s novými technologiemi, končí éra parkovacích lístků za sklem

Správcem nového systému zón placeného stání (ZPS) na území hlavního města Prahy je Technická správa komunikací (TSK). Provoz a údržbu nových ZPS zajišťuje společnost ELTODO, která již od počátku března instaluje do vybraných městských částí nové chytré parkovací automaty. Do konce roku by se jich mělo objevit v pražských ulicích celkem okolo 500 kusů. Ty budou spolu se speciálními automobily monitorujícími parkování v zónách placeného stání a s centrálním informačním systémem (CIS), jehož dodavatelem je společnost Altron, tvořit základ nového systému.

Až do startu zón přitom zůstanou instalované parkovací automaty vypnuté a na připraveném dopravním značení budou zneplatněny pokyny zavádějící režim zóny placeného stání.

Konec éry parkovacích lístků za sklem

Nový systém parkovacích automatů bude pro řidiče komfortnější, protože se již nebude muset po zaplacení vracet s parkovacím lístkem od automatu zpátky k vozidlu. Úhradu platby za parkování bude možné provést jak mincemi v Kč (1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč) a v Eurech (1 a 2 Eur), tak i bankovními kartami VISA a Master – kontaktní i bezkontaktní verzí. Jeden automat by měl obsloužit zhruba 70 až 90 parkovacích míst.

Při platbě v novém parkovacím automatu bude řidič povinen zadat registrační značku svého vozidla, která bude sloužit jako základní údaj dokládající úhradu za parkování. V nových zónách placeného stání již řidič nebude muset vystavovat parkovací lístek za přední sklo, s výjimkou Prahy 3, která v nově rozšiřované části zóny na svém území zachovává v současnosti platný systém,“ uvádí náměstek pražské primátorky Petr Dolínek, radní pro dopravu.

Do budoucna přitom nové parkovací automaty umožňují další rozšíření o funkci poskytovat informace o nejbližších restauracích, muzeích, aktuálních informací o změnách v parkování apod. Automat je vybaven fotovoltaickým článkem a vlastním modemem, takže provozně je zcela autonomní a nepotřebuje žádné připojení na veřejnou elektrickou síť ani na datové kabelové vedení.

Kromě toho bude možné úhradu za parkování provést pomocí „chytrého“ mobilního telefonu přes „virtuální parkovací hodiny“. V tom případě řidič nemusí v dané lokalitě parkovací automat vyhledávat.

Automatický monitoring s anonymizací dat

Nově budou všechna vozidla parkující v těchto v zónách placeného stání evidována prostřednictvím registrační značky (RZ) vozidel.

„Monitoring parkování bude prováděn automaticky pomocí monitorovacího vozidla a také doplňkově ručními skenery. Získaná data budou anonymizována, půjde o interní údaj systému a provozovatel monitoringu ho v rámci procesu nevidí,“ uvádí manažerka úseku Parkování Dana Jurášková ze společnosti ELTODO.

Pro účely kontroly systém získaná data porovná s informacemi v centrální evidenci úhrad parkovného, přičemž dále bude zpracovávat pouze datové záznamy vyhodnocené jako neuhrazené parkování, která dále předá jako dokumentaci podezření na přestupek do Centrálního informačního systému. Ten tuto dokumentaci automaticky zašle k oprávněným osobám (strážník městské policie, pověřený úředník města) k dalšímu řešení. Vlastní údaj o registrační značce bude viditelný až v rámci přestupkového řízení. Po předání do centrálního informačního systému systém monitoringu všechny pořízené záznamy řízeně smaže. Monitoring se bude provádět pouze ve vymezených parkovacích úsecích zón placeného stání, prostory mimo ně systém monitoringu nesleduje.

Hybridní vozidlo se systémem kamer

K zajištění monitoringu bude využito ekologické hybridní vozidlo (konkrétně Toyota Yaris Hybrid), jež s velkou rezervou splňuje emisní normu EURO6 a zároveň je ideálně řešeno pro městský provoz. Na střešní nástavbě bude vozidlo vybaveno speciálním kamerovým systémem. Čtyři kamery budou sloužit ke čtení registračních značek ze všech směrů, a to s možností využít přisvícení infračerveným světlem. Další dvě kamery jsou určeny k pořizování fotodokumentace podezření na přestupek a stavu dopravního značení. Monitorovací vozidla budou zónou projíždět vždy opakovaně, v odstupu 3 – 10 minut, aby v případě podezření na přestupek bylo možno pořídit opakovaný dokumentační záznam potvrzující, že vozidlo za parkování nezaplatilo. V rozsahu instalované pilotní etapy nyní provádí ověřovací sběr dat jedno vozidlo. Podezření na přestupek začne vozidlo zasílat na CIS až se zprovozněním ZPS. Pro plánovaný cílový stav se pro všechny městské části se zónami placeného stání počítá s 8 až 10 vozidly. Vozidla s posádkou budou ve službě nepřetržitě po dobu aktivního provozu zóny placeného stání.