Compliance

Skupina společností ELTODO prohlašuje, že vykonává svoji činnost v souladu s platnými a účinnými právními předpisy i dalšími pravidly slušného, eticky konformního chování. Jako moderní technologická společnost, která je významným hráčem na trhu a též významným zaměstnavatelem, si plně uvědomuje svou odpovědnost vůči státu, svým obchodním partnerům i svým zaměstnancům, ale i odpovědnost za jednání svých zaměstnanců a dalších osob s ním spojených. V této souvislosti se zavazuje k  nulové toleranci vůči trestné činnosti spáchané jeho jménem, v jeho zájmu nebo v rámci jeho činnosti statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jinou osobou ve vedoucím postavení, či jiným zaměstnancem. Za tímto účelem má vytvořen soubor vnitřních předpisů, tvořících ucelený a vnitřně koherentní systém zásad, pravidel a opatření souhrnně nazývaný CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM.

Vzor compliance doložky emailové komunikaci

Vzor compliance doložky obchodních smluv