Politika IMS ELTODO

Společnost ELTODO, a. s. chce být nejvýznamnější českou technologickou společností. Podporou pro dosažení této vize je politika integrovaného systému řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a řízení informací a jejich bezpečnost. K naplnění integrované politiky se vedení společnosti, zaměstnanci a další zainteresované strany hlásí k níže uvedeným bodům:

  • Dodržovat legislativní a jiné požadavky, technické normy a předpisy. Vytvářet interní předpisy se stanovenými jednoznačnými odpovědnostmi a pravomocemi, popisy procesů, jejich vazby pro efektivní řízení všech činností ve společnosti.
  • Poskytovat přiměřené zdroje pro plnění přijatých cílů integrovaného systému řízení.  Posuzovat úspěšnost společnosti podle kvality produktů a služeb
  • Zavádět inovační programy, nové technologie a postupy v oblasti infrastruktury, bezpečnosti a spolehlivosti poskytovaných služeb s vlivem na ochranu životního prostředí.
  • U našich zaměstnanců neustále udržovat a zvyšovat jejich odbornost, jejich povědomí k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce. Vytvářet podmínky pro zvyšování úrovně znalostí všech zaměstnanců a zainteresovaných stran při práci s informacemi a jejich bezpečností.
  • Vytvářet a udržovat zdravé vzájemně výhodné vztahy s našimi dodavateli. Vnímat dodavatele jako partnera. Svým přístupem zvyšovat jeho povědomí v oblasti životního prostředí a úrovně bezpečnosti práce.
  • V rámci trvale udržitelného rozvoje předcházet vzniku odpadů, hospodárně využívat přírodní zdroje a energie, minimalizovat dopady znečištění životního prostředí.
  • Neustále monitorovat a hodnotit pracovní rizika při všech činnostech a účelnou prevencí snižovat úrazovost našich zaměstnanců.
  • Věnovat neustálou pozornost bezpečnosti informací, jejich vstupům a výstupům, sledovat a udržovat dostatečnou ochranu proti neautorizovaným přístupům. Důsledně dodržovat informační hygienu a vysokou bezpečnost před únikem informací.
  • Udržovat integritu informací prostřednictvím ochrany proti neoprávněným změnám.

 

Hariclia Mona Sandescu v. r.

předseda představenstva ELTODO, a. s.