Hlášení poruch

800 101 109

NON STOP
volání zdarma

Děkujeme za nahlášení poruchy

Vaše hlášení bude doručeno centrálnímu dispečinku společnosti, který toto oznámení předá odpovědným servisním pracovníkům naší společnosti a zajistí odstranění závad(y).


Oznamovatel vyplněním aplikace hlášení poruch souhlasí s tím, že vyplněním takového hlášení dochází ke zpracování jeho osobních údajů, tj. jména a příjmení (je-li vyplněno), e-mailu a telefonního čísla a to plně v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení). Takto poskytnuté údaje společnost ELTODO OSVĚTLENÍ zpracovává za účelem odstranění nahlášené poruchy a případné nutnosti získání doplňujících informací od oznamovatele ve vztahu k nahlášené poruše. Osobní údaje budou, ve smyslu čl. 13 Nařízení, zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 1 roku od udělení souhlasu, přičemž oznamovatel je oprávněn takový souhlas kdykoli odvolat, požadovat přístup ke zpracovávaným údajům, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i vznést námitku proti zpracování, či práva na přenositelnost údajů ve smyslu příslušných článků Nařízení a to odesláním svého požadavku k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů způsobem uvedeným na webových stránkách www.eltodo.cz. Oznamovatel má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 
Závady můžete nahlásit telefonicky: 800 101 109 – NON STOP volání zdarma.
 

Datum: 

Druh poruchy *

Popis poruchy *

Jiné

Místo poruchy

Jméno oznamovatele

E-mail oznamovatele *

Telefon oznamovatele

* Povinné údaje

 

 

 

 
 
 
 
SLEDOVÁNÍ NAHLÁŠENÝCH PORUCH – Aplikace skupiny ELTODO pro sledování nahlášených poruch 

 

Děkujeme za projevenou ochotu a spolupráci.
 
Centrální dispečink
Tel: 800 101 109 pro NON STOP volání zdarma

ELTODO, a. s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4

eltodo@eltodo.cz