Compliance

Skupina společností ELTODO prohlašuje, že vykonává svoji činnost v souladu s platnými a účinnými právními předpisy i dalšími pravidly slušného, eticky konformního chování. Jako moderní technologická společnost, která je významným hráčem na trhu a též významným zaměstnavatelem, si plně uvědomuje svou odpovědnost vůči státu, svým obchodním partnerům i svým zaměstnancům, ale i odpovědnost za jednání svých zaměstnanců a dalších osob s ním spojených. V této souvislosti se zavazuje k  nulové toleranci vůči trestné činnosti spáchané jeho jménem, v jeho zájmu nebo v rámci jeho činnosti statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jinou osobou ve vedoucím postavení, či jiným zaměstnancem. Za tímto účelem má vytvořen soubor vnitřních předpisů, tvořících ucelený a vnitřně koherentní systém zásad, pravidel a opatření souhrnně nazývaný Criminal Compliance Program (CCP).

Etický kodex

Etický kodex vyjadřuje odhodlání společností skupiny ELTODO a jejich zaměstnanců vykonávat svou činnost s maximální profesionalitou, v souladu s platnou a účinnou legislativou a s plným respektem k etickým standardům, spoluvytvářejícím firemní kulturu moderní obchodní společnosti. Formuluje základní principy chování všech entit podílejících se na činnosti skupiny ELTODO, a je tak spolu s Kodexem CCP klíčovým dokumentem Criminal Compliance Programu skupiny ELTODO.

Soubory ke stažení:

Kodex CCP

Kodex CCP je základním dokumentem Criminal Compliance Programu skupiny ELTODO, kterým je definován a popsán systém interních opatření a postupů vedoucích k zajištění prevence, detekce a reakce na případná protiprávní jednání v souvislosti s činností ELTODO.

Soubory ke stažení:

Etická linka

Co je Etická linka (EL)?

EL je jedním ze zásadních nástrojů Criminal Compliance Programu skupiny ELTODO.

K čemu EL slouží?

Prostřednictvím EL může kdokoli podat oznámení o podezření či zjištění chování či jednání, které je v rozporu s právními předpisy či CCP. Naopak EL neslouží k oznamování mimořádných událostí, reklamací jakéhokoli druhu, ani, a to zejména, k vyřizování účtů mezi zaměstnanci apod.

Jak podat oznámení?

Oznámení lze podat prostřednictvím níže umístěného webového formuláře, přímo na email compliance@eltodo.cz, vhozením do schránky EL, která je umístěna v mezidveřním prostoru hlavního vchodu do budovy Novodvorská, osobně v kanceláři CM nebo poštou na adresu ELTODO, a.s., úsek compliance a bezpečnost, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka . Prostřednictvím webového formuláře a emailu je možné k oznámení přiložit i dokumenty v elektronické podobě. Oznámení lze podat i anonymně, nicméně je nutné si uvědomit, že bez identifikace oznamovatele se obvykle významně snižuje pravděpodobnost úspěšného vyšetření oznamované události.

Co se děje v podaným oznámením?

Garantem EL je compliance manager spol. ELTODO a.s., který je též pověřen vedením interního vyšetřování. Každé oznámení bude důkladně prošetřeno a dle závažnosti zjištěných skutečností budou přijata odpovídající opatření. Všechny informace uvedené v oznámení budou vedeny jako striktně důvěrné a budou chráněny před zneužitím.  Oznamovateli je zaručena anonymita a ochrana před diskriminací v souvislosti s jeho oznámením, a to i v případě, že se oznámené podezření nepotvrdí. Nebudou tolerována žádná odvetná opatření proti oznamovateli ze strany jeho nadřízených, kolegů ani dalších osob. Výsledky šetření budou předloženy vedení společností skupiny ELTODO, případně předány příslušným orgánům. V případě, že oznamovatel poskytne své kontaktní údaje, bude o výsledku vyšetřování informován. Výsledky budou též v zobecněné anonymizované formě využity při pravidelných školeních zaměstnanců.