Ochrana osobních údajů

Obecné zásady zpracování osobních údajů v skupiny ELTODO

(dále jen Zásady)

Společnosti náležející do skupiny ELTODO (dále jen Skupina) zpracovávají osobní údaje v pozici správce či zpracovatele ve smyslu a souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení).

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018, přičemž mohou být měněny zejména, nikoli však výlučně, v souvislosti s vývojem judikatury vztahující se k příslušným právním předpisům ve vztahu k ochraně osobních údajů či Nařízení, jakož i v souvislosti s oprávněnými zájmy Skupiny.  Tyto Zásady tvoří jen obecný charakter sloužící pro informování veřejnosti (tj. subjektu údajů, mezi které patří např. uživatelé aplikací webových stránek, potencionální klienti Skupiny či uchazeči o zaměstnání atp.) o možnostech a způsobu zpracování osobních údajů Skupinou. Tyto Zásady neobsahují ucelený obraz o zpracovávání osobních údajů Skupinou. Ten vyplývá z vnitřních předpisů (směrnic) společností Skupiny, jež jsou vydané a aktualizované v souladu s právními předpisy a Nařízením, jež se týkají zpracovávání osobních údajů například ve vztahu k zaměstnancům a vnitřním potřebám uvnitř společností Skupiny.

Zpracovávané osobní údaje o subjektu údajů, které Skupina  ve smyslu těchto Zásad zpracovává, jsou tedy zejména: jméno a příjmení (např. při užití aplikací webových stránek Skupiny; plnění smluvní povinnosti ve vztahu ke klientovi/dodavateli; v případě zaslaného životopisu uchazečem o zaměstnání), e-mailová adresa, funkce ve společnosti (např. v případě plnění smluvní povinnosti pro klienta/dodavatele), informace vztahující se k souborům cookies a podobným technologiím (viz Upozornění o cookies na úvodní straně webových stránek) atp.

Osobní údaje, které Skupina ve smyslu těchto Zásad zpracovává, zpracovává výhradně na základě:

–         souhlasu subjektu údajů (uživatele, klienta, uchazeče o zaměstnání atp.), nebo

–         z důvodu oprávněného zájmu Skupiny – např. poskytování služeb, marketingová činnost, zabezpečení poskytovaných služeb či technologií, ochrana práv Skupiny, uplatňování právních nároků atp., nebo

–         z důvodu plnění smluvních povinností s klienty/dodavateli Skupiny, nebo

–         z důvodů plnění zákonných povinností, jež Skupině ukládají příslušné právní předpisy.

Zpracovávané údaje o subjektu údajů ve smyslu těchto Zásad Skupina zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, pro který je údaj zpracováván.  Následně dojde k jejich likvidaci.

Bezpečnostní kamery

Vstupy a recepce provozoven Skupiny jsou sledovány bezpečnostními kamerami, které tvoří záznam,  a to z důvodu oprávněného zájmu Skupiny za účelem ochrany jeho majetku, zaměstnanců a dále pak  z důvodu zamezení bezpečnostních incidentů. Zpracování osobních údajů pomocí kamer je prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému zásahu do soukromí jiných osob, a je upraveno samostatnou směrnicí Skupiny. Informace, že dané prostory jsou monitorovány, je viditelně uvedena u vstupních dveří jednotlivých provozoven a současně na dalších místech v prostorách recepce a u jednotlivých kamer.

 

Použití cookies a obdobných technologií

Webové stránky Skupiny používají prostředky sloužící k optimalizaci užití webových stránek Skupiny, mezi které patří tzv. cookies, tags a obdobné technologie, které umožňují uživatelům webových stránek poskytnout informace přizpůsobené jejich potřebám (např. možnosti uložení hesla pro další návštěvu stránky (respektive vstupu do aplikací), jazyka, způsobu vyhledávání atp.). Soubory cookies Skupině napomáhají poskytovat, chránit a vylepšovat webové stránky a související služby (aplikace). Pokud tedy bude uživatel výše uvedené webové stránky používat i nadále, vyjadřujete tím svůj souhlas s užitím cookies. S užitím cookies a obdobných technologií však nemusí uživatel souhlasit, v takovém případě však musí provést příslušné nastavení svého zařízení (PC, mobilního telefonu atp.) tak, aby použití cookies a souvisejících technologií deaktivoval.

Práva subjektu údajů

V případě zpracování osobních údajů obdržených od subjektu údajů na základě jeho souhlasu, je oprávněn subjekt údajů daný souhlas kdykoli odvolat. Mezi další práva subjektu údajů náleží: požadovat přístup ke zpracovávaným údajům,  jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i vznesení námitky proti zpracování, či právo na přenositelnost údajů ve smyslu příslušných článků Nařízení. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve Skupině byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných článků Nařízení, a to Mgr. Vít Derner, tel.: 420 261342239, e-mail gdpr@eltodo.cz.  Subjekt údajů se může ve smyslu příslušných článků Nařízení v případě potřeby dotazu na stav, způsob či účel zpracování osobních údajů obracet na tohoto pověřence. Pro zdárné zajištění uplatnění práv subjektem údajů je jakékoli uplatnění takových práv subjektem údajů ve smyslu příslušných článků Nařízení ideální směřovat subjektem údajů na uvedeného pověřence, a to nejlépe písemnou formou či e-mailem.