rl 29. 4. 2024

TR Sokolnice – rekonstrukce R 110kV

Realizace největší investiční akce pro provozovatele distribuční soustavy EG.D, a.s.

Sdružení společností ELTODO, a.s., Energovod CZ, a.s. a „Chornomorenergospetsmontazh“ LLC realizovala pod vedením společnosti Energovod CZ spolu s poddodavatelem stavebních prací společností JETCON klíčovou rekonstrukci rozvodny 110 kV v Sokolnicích u Brna, která zajistí větší bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrického napájení na Brněnsku.

Rozvodna 110 kV TR Sokolnice je venkovního provedení s trojitým systémem hlavních přípojnic (WA, WB a WC) a jednoduchým systémem pomocné přípojnice (WP) v původním provedení lanových přípojnic. Funguje už od roku 1953, přičemž byla postupně rozšiřována. Rozvodna má celkem 29 polí, z toho 13 polí venkovního vedení, 6 polí transformátorů, 4 pole kombinovaného spínače přípojnic, 2 pole HDO, 2 pole měření napětí hlavních přípojnic, 1 pole vyhřívání R220kV a 1 rezervní pole. Rekonstrukce rozvodny spočívala ve výměně hlavních a pomocné přípojnice v trubkovém provedení, výměně přípojnicových odpojovačů a dalších zastaralých přístrojů včetně nových hlavních a pomocných ocelových konstrukcí. S tím byly spojené demolice nevyužívaných patek, doplnění nových patek a uzemnění. Byl vybudován nový kabelovod, do kterého se zatáhly nové kabely. Původní kabelový kanál byl demolován a zasypán. Došlo k opravě vnitřních pojezdových komunikací a instalaci provozního venkovního osvětlení. Stávající budova kompresorovny byla přestavěna na domek pracovních a havarijních pomůcek. Projektovou dokumentaci stavby zpracovala v roce 2015 společnost OMEXOM GA Energo. Stavba byla členěna na tyto stavební objekty a provozní soubory:
  • SO 31 – Rozvodna 110 kV
  • SO 38 – Osvětlení R 110 kV
  • SO 41 – Vnitřní komunikace
  • SO 46 – Konečná úprava terénu
  • SO 50 – Uzemnění
  • SO 63 – Dešťová kanalizace
  • SO 93 – Domek pracovních a havarijních pomůcek
  • PS 09 – Rozvodna 110 kV
  • PS 30 – Řídicí systém, ochrany
  • PS 60 – Přenosová zařízení
Vzhledem k důležitosti rozvodny a zachování provozuschopnosti především venkovních vedení 110 kV probíhala celá rekonstrukce za plného provozu tak, aby nebyly omezovány dodávky elektrické energie, a proto realizace byly rozdělena do 5 etap. Realizace rekonstrukce byla zahájena v březnu 2019.
I. Etapa – přípravné práce a výměna WP1 – 2019

Před zahájením demontáží lanových vodičů bylo nutné z důvodu staticky nevyhovujících stávajících hlavních ocelových konstrukcí provést statické zajištění a zesílení nevyhovujících konstrukcí pomocí kotevních lan, respektive pomocí zesilujících ocelových prvků v celé rozvodně 110 kV.
V této etapě po zesílení ocelové konstrukce proběhla výměna stávající pomocné přípojnice WP1 a výměna přípojnicových a vývodových odpojovačů QP a QV.
Nejprve byla demontována stávající pomocná přípojnice WP1 od pole AEA 03 (vč. pole vyhřívání) po pole AEA 13 demontáží vodičů (lan), demontáží přípojnicových a vývodových odpojovačů a následně demontáží sloupů a břeven nesoucích lana přípojnice.
Po demontáži přístrojů, zařízení a lanové pomocné přípojnice první sekce se dále provedly demolice nevyužívaných patek, výkopy pro nové patky, kabelové trasy a uzemnění. Na nové patky se nainstalovaly nové pomocné ocelové konstrukce, pomocná přípojnice WP1 v trubkovém provedení a přístroje, především přípojnicové a vývodové odpojovače v horizontálním provedení výrobce SERW. Ke stávajícím i novým přístrojům byly nataženy nové kabely z domků ochran a BSP. Kabely byly nataženy v nových trasách a v nově vybudované první části kabelovodu vedoucí z budovy BSP do jednotlivých částí polí v prostoru pod pomocnou přípojnicí. V rámci této etapy byly vybudovány i patky nových vývodových portálů pro zaústění venkovních vedení 110 kV.

II. Etapa – výměna WP2 – 2020

V rámci druhé etapy byla stejným postupem jako v první etapě provedena od pole AEA 14 do pole AEA 28 výměna pomocné lanové přípojnice WP2 za trubkové provedení včetně výměny přípojnicových a vývodových odpojovačů a dobudování spodní větve kabelovodu v prostoru pod pomocnou přípojnicí.

Vybudování náhradní přenosové trasy NPT

Před zahájením III. Etapy bylo potřeba z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti sítě 110 kV provést před rozvodnou výstavbu provizorního propojení linek V514-V517. Propojení bylo realizováno pomocí provizorních stožárů stavebnicového typu (NPT).
Stavba náhradní přenosové trasy mezi potahem V514 a V517 byla realizována pomocí 3 provizorních stožárů, provozovaných jako vedení 1×110 kV. Jelikož technické řešení neumožňovalo dodržení minimálních předepsaných vzdáleností FV od terénu, bylo nutné celou stavbu NPT oplotit z nevodivého materiálu. Po dobu provozování NPT v průběhu III. a IV Etapy byla prováděna 2x měsíčně pochůzková a kontrolní prohlídka této NPT.
Z důvodu nutnosti provozování HDO2 v době rekonstrukce hlavních přípojnic ve III. Etapě a HDO1 v období IV. Etapy bylo nutné provést přetah přes trubkové přípojnice k silové technologii vysílače HDO. Propojení přetahu bylo realizováno pomocí provizorního stožáru stavebnicového typu NPT.
Realizaci náhradní přenosové trasy NPT pro propojení linek V514-V517 a přetahů přes trubkové přípojnice pro HDO1 a HDO2 realizovala společnost ELEKTROTRANS.

III. Etapa – výměna WA2, WB2, WC2 – 2021

V rámci této etapy byla realizována výměna stávající hlavní přípojnice WA2, WB2, WC2, výměna přípojnicových odpojovačů QA2, QB2, QC2 polí AEA 14 až AEA 28, doplnění měření přípojnic v poli 62. K novým přístrojům byly nataženy nové kabely z domků ochran a BSP.

V rámci této etapy bylo nutné nejprve provizorně propojit pole na pomocnou přípojnici WP2. Propojení venkovních vedení z WP2 bylo provedeno provizorním propojením z vypínače QM přímo na vývodový portál venkovního vedení.
Postup demontáží a montáží byl opět obdobný jako u etapy I. a II., ale objem prací byl téměř trojnásobný. Opět se realizovala náhrada lanových přípojnic za trubkové a nové přípojnicové odpojovače byly provedení pantograf výrobce SERW.
Ke konci této etapy bylo nutné propojit novou přípojnici WA2, WB2, WC2 na přípojnici stávající WA1, WB1, WC1. U propojení WB2-WB1 bylo nutné přehodit fáze L1 a L3 z důvodu stejného sledu fází dle nového projektovaného stavu.

IV. Etapa – výměna WA1, WB1, WC1 – 2022

Ve čtvrté etapě bylo postupováno stejným způsobem jako u třetí etapy s provizorním propojením linek na WP1 a provedena výměna pomocné lanových přípojnic WA1, WB1, WC1 za trubkové provedení včetně výměny přípojnicových odpojovačů QA1, QB1 a QC1 pro pole od AEA 03 do pole AEA 13, včetně pole vyhřívání a doplnění měření přípojnic v poli 61.
V rámci etap III a IV byla dobudována druhá větev kabelovodu a dokončena dešťová kanalizace.

V. Etapa – vývodové portály, dokončovací práce – 2023

Součástí poslední etapy bylo přeústění jednotlivých vývodových linek na nově postavené vývodové portály, na kterém se spolupodílela společnost Senergos. V rámci přeústění linek bylo provedeno i zakončení kombinovaných zemních lan (KZL) a staničních optických kabelů v nových kabelovodech, které prováděla společnost Vegacom. Dále byly provedeny dokončovací práce – demontáže zbylých nevyužívaných HOK, zrušení stávajícího kabelového kanálu, úpravy v domku kompresorovny, komunikace v rozvodně 110 kV, provozní venkovní osvětlení.

Závěr

I přes ztížené podmínky způsobené pandemickou situací COVID-19, výkyvům v dodavatelsko-odběratelském řetězci, růstu cen komodit, materiálů, zhoršením dodacích termínů, výpadku montérské kapacity způsobené válkou na Ukrajině, se nám podařilo takto náročnou stavbu dokončit a odevzdat investorovi a provozovateli distribuční soustavy EG.D řádně a včas dle termínu smlouvy o dílo dne 31. 10. 2023. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli, projektantovi OMEXOM GA Energo, pracovníkům zhotovitelů a poddodavatelů Energovod CZ, ELTODO, CHESM, Vegacom, JETCON, ale především pracovníkům provozovatele EG.D.