Vzdělání, věda a výzkum

Projekty vědy a výzkumu

Společnost ELTODO má bohaté a mnoholeté zkušenosti z projektů na vědecké bázi, které se poté aplikují do praktického života. Níže jsou uvedeny projekty vědy a výzkumu, na kterých se společnost ELTODO podílela jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel.

 

 

DISPLAY – Pokročilé RGB LED zobrazovací systémy pro dopravní aplikace

Číslo projektu:

TH02010771

Doba řešení:

2017 – 2019

Cíl projektu:

Vývoj zobrazovacího panelu pro proměnné dopravní značení. Základem panelu bude čip s RGB diodami s optickým elementem (čočkou) v úpravě pro povrchovou montáž. Vývoj řídící elektroniky pro LED, systém upevnění RGB čipů s optikou do matrice a návrh nástroje pro sériovou výrobu čoček. Výroba bude plně automatizována. Využití komunikace mezi jednotlivými elementy používanými při výrobě robotického zařízení

Podpora:

Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

INDIVO – Inteligentní diagnostická jednotka stožárů veřejného osvětlení

Číslo projektu:

TH02010770

Doba řešení:

2017 – 2019

Cíl projektu:

Vytvoření nástroje pro levný, trvalý a efektivní monitoring stavu stožárů veřejného osvětlení. Implementací inteligentních jednotek stožárů veřejného osvětlení připravit platformu, která podstatně zvýší užitný potenciál existující a velmi rozsáhlé struktury stožárů – vysokých konstrukcí na veřejných prostranstvích pro digitální společnost.

Podpora:

Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

PRAK – Příprava akčních prvků dopravní infrastruktury

Číslo projektu:

TH02010886

Doba řešení:

2017 – 2019

Cíl projektu:

Vyvinutí komunikačního modulu, založeného na telekomunikačních technologiích podporující přímou komunikaci mezi vozidly a dopravní infrastrukturou, používající k plošnému pokrytí standard LTE a pro blízkou komunikaci radiovou frekvenci 5,9GHz. Zaměřeno na podporu mobility osob a zboží. Vyhodnocení funkčnosti a efektivity v reálných podmínkách.

Podpora:

Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

ImoSYS – Inovativní mobilní telematický systém na pozemních komunikacích

Číslo projektu:

TH02010800

Doba řešení:

2017 – 2019

Cíl projektu:

Vytvoření komplexního mobilního modulárního telematického systému pro řízení dopravních uzavírek nebo v dočasně exponovaných místech na silniční síti. Snížení negativních dopadů dopravních uzavírek a zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy právě v oblasti těchto uzavírek přímým ovlivňováním dopravního proudu. Integrace analyticko-plánovací, konfigurační a řídící SW moduly s mobilními telematickými prvky do jednoho funkčního celku.

Podpora:

Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

eParking – Inteligentní management parkování ve městech

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004921

Doba řešení:

2017 – 2019

Cíl projektu:

Zefektivnění parkovaní ve městech pomocí moderních technologií.

OPKON – Vliv osvětlení pozemních komunikací na nehodovost

Číslo projektu:

TD03000142

Doba řešení:

2016 – 2017

Cíl projektu:

Zajištění vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost. Uskutečnění měření a vyhodnocení úrovně hladiny osvětlení pozemních komunikací speciálním měřícím vozidlem ELTODO. Měření dalším speciálním vozidlem CDV – měření dopravně inženýrských parametrů a vybraných prvků sítě. Zpracování mapy nehodovosti vybraných krajů.

Podpora:

Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

ALFA – SMARTNET – Možnost ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech

Číslo projektu:

TA04031418

Doba řešení:

2015 – 2017

Cíl projektu:

Zvýšení plynulosti dopravy s využití dopravní telematiky. Vývoj, instalace a testování senzorické sítě a následná datová integrace do celku s možností poskytnutí informací koncovým uživatelům. Vytvoření kompletní analýzy současného stavu řešení dopravy v klidu a jejich vazbu a možné dopady na řízení dopravy. Testování moderních detekčních technologií pro analýzu hluku a přímou vazbou na znečištění vzduchu.

Podpora:

Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

HADES – Technologické vybavení tunelů se zřetelem na bezpečnost a cenu

Číslo projektu:

TA03030491

Doba řešení:

2013 – 2015

Cíl projektu:

Vytvoření certifikované metodiky a softwarové aplikace, které budou kvantitativně ohodnocovat míru rizika pro konkrétní silniční tunel a dané technologické vybavení, s cílem optimalizovat náklady na vybavení tunelu.

Web:

http://hades.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

RODOS – Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Číslo projektu:

TE01020155

Doba řešení:

2012 – 2018

Cíl projektu:

Vytvoření komplexní informační nadstavby nad dopravou s využitím nových nástrojů dopravní informatiky a její integrace do stávajících telematických systémů.

Web:

http://www.centrum-rodos.cz
http://www.isvav.cz

 

SIRID – Nová generace liniového řízení dopravy a testovacího prostředí

Číslo projektu:

TA02030522

Doba řešení:

2012 – 2015

Cíl projektu:

Vytvořit novou generaci systému liniového řízení dopravy a inovovat stávající řešení z hlediska spolehlivosti provozu, modulárnosti přístupu a jeho využití na jiných stavbách bez nutnosti složité konfigurace (navazuje na projekt INEP).

Web:

http://www.sirid.cz
http://www.isvav.cz

 

UNIR – Univerzální inteligentní řídící jednotka

Číslo projektu:

TA02031360

Doba řešení:

2012 – 2015

Cíl projektu:

Aplikovaný výzkum v pokročilých technologiích dopravního řízení a telematických systémů, v oblasti výměny informací mezi vozidlem a infrastrukturou, spojený s vývojem architektury univerzální řídicí jednotky pro dopravní aplikace.

Web:

http://unir.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

KVET – Efektivní kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

Číslo projektu:

FR-TI4/692

Doba řešení:

2012 – 2014

Cíl projektu:

Na vybrané územní aglomeraci teoreticky s použitím vlastního programového vybavení posoudit efektivitu kombinované výroby elektrické energie a tepla na kogeneračním principu. Dosažené výsledky řešení budou ověřeny realizací ve vybrané lokalitě ČR.

Web:

http://kvet.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

NOMŘÍZ – Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu

Číslo projektu:

TA01030603

Doba řešení:

2011 – 2014

Cíl projektu:

Vytvořit, ověřit a předat do komerčního použití malou dopravní ústřednu s otevřeným komunikačním rozhraním. Koncepce řídicího algoritmu SSZ v ústředně bude vycházet z již ověřené koncepce stavového makroskopického modelu dopravní oblasti, odzkoušeného v reálném provozu.

Web:

http://nomriz.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

ZET – Zelený tunel

Číslo projektu:

TA01030020

Doba řešení:

2011 – 2013

Cíl projektu:

Univerzální modulární trenažér a simulátor silničního tunelu. Optimalizace vybavení tunelů při zvýšení bezpečnosti, sjednocení zásahových postupů a nalezení optimálního poměru ceny technologie a bezpečnosti tunelu.

Web:

http://zet.eltodo.cz
http://tunnel-lab.eu
http://www.isvav.cz

 

PATENTY A PRŮMYSLOVÉ VZORY

Společnost ELTODO má u Úřadu průmyslového zaevidováno cca 38 záznamů. Na této stránce je uvedena kompletní rešeršní databáze pro následující druhy vlastnických práv (stav k 1. 4. 2013):

  • ochranné známky,
  • patenty,
  • průmyslové vzory,
  • užitné vzory.

Níže kliknutím na odkaz se přímo dostanete na výpis aktuálního znění z Úřadu průmyslového vlastnictví.

A. Ochranné známky

B. Patenty

C. Průmyslové vzory

D. Užitné vzory

 

Aktivity společnosti ELTODO

 

Informace o projektech financovaných z fondů EU

 
Informace o projektu realizovaném v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rádi bychom informovali veřejnost a zaměstnance skupiny ELTODO o schválení žádosti o finanční podporu z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt č. CZ.1.04/39.00132 s názvem Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO EG, a. s. je zaměřen na odborné vzdělávání v našich regionech v Ostravě a v Bystřanech. Vybraná skupina našich pracovníků/pracovnic bude proškolena v těchto technologiích: technologie Allen-Bradley, technologie Siemens, dále v diagnostice a v projekci. Projekt začal 1. 5. 2010 a bude trvat 14 měsíců. Význam projektu spočívá ve zvýšení odborných znalostí našich specialistů, v předávání nových poznatků ostatním kolegům a v získání konkurenční výhody naší společnosti na trhu v regionech.

 

Prezentace ELTODO EG EDUCA

 

Rádi bychom informovali o úspěšném ukončení projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO EG, a. s., číslo: CZ.1.04/1.1.04/39.00132.

Zpráva o ukončení projektu EDUCA

 

Rádi bychom informovali o úspěšném ukončení projektu: Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM , s. r. o. s reg. číslem CZ.1.04/1.1.02/35.01533. Projekt se týká našich zaměstnanců a zaměstnankyň v regionech – Louny, Ústí nad Labem, Liberec, Hodonín a České Budějovice. Cílem projektu je zvýšit dovednosti a znalosti našich kolegů v oblasti IT, měkkých dovedností, jazykových znalostech a v odborných tématech. Projekt probíhal od 1.12.2010 a byl realizován 24 měsíců. Vzdělávací program je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Prezentace ELTODO-CITELUM oplzz

Odpověď na doplňující dotazy

 

Rádi bychom informovali o úspěšném ukončení projektu: Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. s reg. číslem v CZ.2.17/1.1.00/34135. Projekt se týká našich zaměstnanců a zaměstnankyň v Praze, kteří spadají do skupiny zaměstnanců ohrožených na trhu práce. Cílem projektu je zvýšit dovednosti a znalosti našich kolegů v oblasti IT a měkkých dovedností, jazykových znalostech, ekonomické a právní znalosti a v odborných tématech. Projekt probíhal od 1.3.2012 a byl realizován 24 měsíců. Vzdělávací program je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita.

 

Prezentace ELTODO-CITELUM oppa