Vzdělání, věda a výzkum

Projekty vědy a výzkumu

Společnost ELTODO má bohaté a mnoholeté zkušenosti z projektů na vědecké bázi, které se poté aplikují do praktického života. Níže jsou uvedeny projekty vědy a výzkumu, na kterých se společnost ELTODO podílela jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel.

Ostrovní systém s inteligentním power managementem

Číslo projektu: TH04010435
Doba řešení: 2019 – 2021
Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření solárního systému s inteligentním power managmentem, jenž bude optimalizovat toky výkonu mezi jednotlivými zdroji energie (solární panely, elektrická přípojka, akumulátor) a připojeným spotřebičem. Účelem je vyvinout solární jednotku s funkcí MPPT a vysokou účinností. Nedílnou součástí jednotky bude též diagnostika klíčových komponent systému, monitorování jejich stavu a pokročilý power management. Jednotka bude vybavena komunikačním modulem, jehož prostřednictvím budou data zasílána na server a dále zpracována a vizualizována v nadstavbové webové aplikaci. Prostřednictvím aplikace bude rovněž umožněna centrální správa, regulace výkonu spotřebičů a konfigurace systému. Bude možné ho využít jak na stávajících (retrofit), tak i zcela nových instalacích zařízeních.
Podpora: Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

Spolehlivostní diagnostika technologických zařízení

Číslo projektu: TH04010481
Doba řešení: 2019 – 2021
Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro analýzu poruch, podporu údržby a prediktivní diagnostiku technologických systémů a zařízení založený na reálných datech poskytovaných řídicím systémem s vazbou na vstupy z provedených servisních úkonů technologických zařízení. Software tvoří nadstavbu nad řídicím systémem a poskytuje informace pro podporu rozhodování provozovatele či správce tunelu. Implementace tohoto systému umožní optimalizovat náklady související se servisem a údržbou, které patří mezi nejvýznamnější složku celkových provozních nákladů. Preventivní údržbou či výměnou dílčích částí zařízení je možné prodloužit životnost systémů a omezují se tím nenadále vzniklé poruchy, které mohou vést k zastavení provozu v tunelu či ohrožení jeho uživatelů.
Podpora: Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

Dopady zavádění nízkoemisní mobility na snižování environmentálních vlivů městských aglomerací

Číslo projektu: TH04030403
Doba řešení: 2019 – 2021
Cíl projektu: Projekt si klade za cíl optimalizovat a zefektivnit dopravní toky ve vybraných oblastech aglomerací, minimalizovat environmentální zatížení oblasti a snížit spotřebu energie pro dopravu pomocí sofistikovaných algoritmů pro řízení dopravy při současném nasazení nízkoemisních dopravních prostředků a maximálním využití jejich energetického a environmentálního potenciálu. Bude sestaven systém sofistikovaného řízení dopravy v dané oblasti s cílem zefektivnění přepravních proudů, snížení spotřeby energie a environmentálních vlivů jednak preferencí nízkoemisních dopravních prostředků, dále pak preferencí určitých typů vozidel při průjezdu sledovanou oblastí. Rozvoj nízkoemisní dopravy podpoří systém podpory řidičů vozidel při dobíjení. Nasazení systému bude dosaženo do tří let od zahájení projektu.
Podpora: Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

Predikce dopravních excesů využívající neuronové sítě

Číslo projektu: TJ01000183
Doba řešení: 2017 – 2019
Cíl projektu: Cílem projektu je implementace navrženého nového modulu pro dopravní aplikace, který bude využívat neuronových sítí pro predikci dopravních excesů v praxi. Predikční modul bude integrován do nadstavbové řídící platformy pro inteligentní město a bude poskytovat data uživatelům. Výstupy aplikace bude možné využívat nejen pro webové nebo serverové aplikace, ale také se předpokládá využití pro samostatná zařízení s vyšší inteligencí, která budou součástí dopravní infrastruktury, např. pro autonomní systémy
Podpora: Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

DISPLAY – Pokročilé RGB LED zobrazovací systémy pro dopravní aplikace

Číslo projektu: TH02010771
Doba řešení: 2017 – 2019
Cíl projektu: Vývoj zobrazovacího panelu pro proměnné dopravní značení. Základem panelu bude čip s RGB diodami s optickým elementem (čočkou) v úpravě pro povrchovou montáž. Vývoj řídící elektroniky pro LED, systém upevnění RGB čipů s optikou do matrice a návrh nástroje pro sériovou výrobu čoček. Výroba bude plně automatizována. Využití komunikace mezi jednotlivými elementy používanými při výrobě robotického zařízení
Podpora: Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

INDIVO – Inteligentní diagnostická jednotka stožárů veřejného osvětlení

Číslo projektu: TH02010770
Doba řešení: 2017 – 2019
Cíl projektu: Vytvoření nástroje pro levný, trvalý a efektivní monitoring stavu stožárů veřejného osvětlení. Implementací inteligentních jednotek stožárů veřejného osvětlení připravit platformu, která podstatně zvýší užitný potenciál existující a velmi rozsáhlé struktury stožárů – vysokých konstrukcí na veřejných prostranstvích pro digitální společnost.
Podpora: Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

PRAK – Příprava akčních prvků dopravní infrastruktury

Číslo projektu: TH02010886
Doba řešení: 2017 – 2019
Cíl projektu: Vyvinutí komunikačního modulu, založeného na telekomunikačních technologiích podporující přímou komunikaci mezi vozidly a dopravní infrastrukturou, používající k plošnému pokrytí standard LTE a pro blízkou komunikaci radiovou frekvenci 5,9GHz. Zaměřeno na podporu mobility osob a zboží. Vyhodnocení funkčnosti a efektivity v reálných podmínkách.
Podpora: Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

ImoSYS – Inovativní mobilní telematický systém na pozemních komunikacích

Číslo projektu: TH02010800
Doba řešení: 2017 – 2019
Cíl projektu: Vytvoření komplexního mobilního modulárního telematického systému pro řízení dopravních uzavírek nebo v dočasně exponovaných místech na silniční síti. Snížení negativních dopadů dopravních uzavírek a zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy právě v oblasti těchto uzavírek přímým ovlivňováním dopravního proudu. Integrace analyticko-plánovací, konfigurační a řídící SW moduly s mobilními telematickými prvky do jednoho funkčního celku.
Podpora: Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

eParking – Inteligentní management parkování ve městech

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004921
Doba řešení: 2017 – 2019
Cíl projektu: Zefektivnění parkovaní ve městech pomocí moderních technologií, sledujících obsazenost parkovacích míst a poskytování informací o obsazenosti v reálném čase včetně navazujících navigačních či rezervačních služeb.
Podpora: Projekt byl podpořen z prostředků z fondů EU, konkrétně z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

 

OPKON – Vliv osvětlení pozemních komunikací na nehodovost

Číslo projektu: TD03000142
Doba řešení: 2016 – 2017
Cíl projektu: Zajištění vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost. Uskutečnění měření a vyhodnocení úrovně hladiny osvětlení pozemních komunikací speciálním měřícím vozidlem ELTODO. Měření dalším speciálním vozidlem CDV – měření dopravně inženýrských parametrů a vybraných prvků sítě. Zpracování mapy nehodovosti vybraných krajů.
Podpora: Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

ALFA – SMARTNET – Možnost ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech

Číslo projektu: TA04031418
Doba řešení: 2015 – 2017
Cíl projektu: Zvýšení plynulosti dopravy s využití dopravní telematiky. Vývoj, instalace a testování senzorické sítě a následná datová integrace do celku s možností poskytnutí informací koncovým uživatelům. Vytvoření kompletní analýzy současného stavu řešení dopravy v klidu a jejich vazbu a možné dopady na řízení dopravy. Testování moderních detekčních technologií pro analýzu hluku a přímou vazbou na znečištění vzduchu.
Podpora: Projekt byl podpořen z prostředků TA ČR

HADES – Technologické vybavení tunelů se zřetelem na bezpečnost a cenu

Číslo projektu: TA03030491
Doba řešení: 2013 – 2015
Cíl projektu: Vytvoření certifikované metodiky a softwarové aplikace, které budou kvantitativně ohodnocovat míru rizika pro konkrétní silniční tunel a dané technologické vybavení, s cílem optimalizovat náklady na vybavení tunelu.
Web: http://hades.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

RODOS – Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Číslo projektu: TE01020155
Doba řešení: 2012 – 2018
Cíl projektu: Vytvoření komplexní informační nadstavby nad dopravou s využitím nových nástrojů dopravní informatiky a její integrace do stávajících telematických systémů.
Web: http://www.centrum-rodos.cz
http://www.isvav.cz

 

SIRID – Nová generace liniového řízení dopravy a testovacího prostředí

Číslo projektu: TA02030522
Doba řešení: 2012 – 2015
Cíl projektu: Vytvořit novou generaci systému liniového řízení dopravy a inovovat stávající řešení z hlediska spolehlivosti provozu, modulárnosti přístupu a jeho využití na jiných stavbách bez nutnosti složité konfigurace (navazuje na projekt INEP).
Web: http://www.sirid.cz
http://www.isvav.cz

 

UNIR – Univerzální inteligentní řídící jednotka

Číslo projektu: TA02031360
Doba řešení: 2012 – 2015
Cíl projektu: Aplikovaný výzkum v pokročilých technologiích dopravního řízení a telematických systémů, v oblasti výměny informací mezi vozidlem a infrastrukturou, spojený s vývojem architektury univerzální řídicí jednotky pro dopravní aplikace.
Web: http://unir.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

KVET – Efektivní kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

Číslo projektu: FR-TI4/692
Doba řešení: 2012 – 2014
Cíl projektu: Na vybrané územní aglomeraci teoreticky s použitím vlastního programového vybavení posoudit efektivitu kombinované výroby elektrické energie a tepla na kogeneračním principu. Dosažené výsledky řešení budou ověřeny realizací ve vybrané lokalitě ČR.
Web: http://kvet.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

NOMŘÍZ – Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu

Číslo projektu: TA01030603
Doba řešení: 2011 – 2014
Cíl projektu: Vytvořit, ověřit a předat do komerčního použití malou dopravní ústřednu s otevřeným komunikačním rozhraním. Koncepce řídicího algoritmu SSZ v ústředně bude vycházet z již ověřené koncepce stavového makroskopického modelu dopravní oblasti, odzkoušeného v reálném provozu.
Web: http://nomriz.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

ZET – Zelený tunel

Číslo projektu: TA01030020
Doba řešení: 2011 – 2013
Cíl projektu: Univerzální modulární trenažér a simulátor silničního tunelu. Optimalizace vybavení tunelů při zvýšení bezpečnosti, sjednocení zásahových postupů a nalezení optimálního poměru ceny technologie a bezpečnosti tunelu.
Web: http://zet.eltodo.cz
http://tunnel-lab.eu
http://www.isvav.cz

 

PATENTY A PRŮMYSLOVÉ VZORY

Společnost ELTODO má u Úřadu průmyslového zaevidováno cca 38 záznamů. Na této stránce je uvedena kompletní rešeršní databáze pro následující druhy vlastnických práv (stav k 1. 4. 2013):

  • ochranné známky,
  • patenty,
  • průmyslové vzory,
  • užitné vzory.

Níže kliknutím na odkaz se přímo dostanete na výpis aktuálního znění z Úřadu průmyslového vlastnictví.

A. Ochranné známky

B. Patenty

C. Průmyslové vzory

D. Užitné vzory

 

Aktivity společnosti ELTODO

 

Informace o projektech financovaných z fondů EU

Informace o projektu realizovaném v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rádi bychom informovali veřejnost a zaměstnance skupiny ELTODO o schválení žádosti o finanční podporu z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt č. CZ.1.04/39.00132 s názvem Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO EG, a. s. je zaměřen na odborné vzdělávání v našich regionech v Ostravě a v Bystřanech. Vybraná skupina našich pracovníků/pracovnic bude proškolena v těchto technologiích: technologie Allen-Bradley, technologie Siemens, dále v diagnostice a v projekci. Projekt začal 1. 5. 2010 a bude trvat 14 měsíců. Význam projektu spočívá ve zvýšení odborných znalostí našich specialistů, v předávání nových poznatků ostatním kolegům a v získání konkurenční výhody naší společnosti na trhu v regionech.

 

Prezentace ELTODO EG EDUCA

 

Rádi bychom informovali o úspěšném ukončení projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO EG, a. s., číslo: CZ.1.04/1.1.04/39.00132.

Zpráva o ukončení projektu EDUCA

Rádi bychom informovali o úspěšném ukončení projektu: Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM , s. r. o. s reg. číslem CZ.1.04/1.1.02/35.01533. Projekt se týká našich zaměstnanců a zaměstnankyň v regionech – Louny, Ústí nad Labem, Liberec, Hodonín a České Budějovice. Cílem projektu je zvýšit dovednosti a znalosti našich kolegů v oblasti IT, měkkých dovedností, jazykových znalostech a v odborných tématech. Projekt probíhal od 1.12.2010 a byl realizován 24 měsíců. Vzdělávací program je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Prezentace ELTODO-CITELUM oplzz

Odpověď na doplňující dotazy

 

Rádi bychom informovali o úspěšném ukončení projektu: Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. s reg. číslem v CZ.2.17/1.1.00/34135. Projekt se týká našich zaměstnanců a zaměstnankyň v Praze, kteří spadají do skupiny zaměstnanců ohrožených na trhu práce. Cílem projektu je zvýšit dovednosti a znalosti našich kolegů v oblasti IT a měkkých dovedností, jazykových znalostech, ekonomické a právní znalosti a v odborných tématech. Projekt probíhal od 1.3.2012 a byl realizován 24 měsíců. Vzdělávací program je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita.

 

Prezentace ELTODO-CITELUM oppa